Chuỗi cung cấp

Để bảo đảm tối thiểu hóa thời gian ngừng phục vụ của thiết bị, mỗi đội bảo trì tại mỗi quốc gia không chỉ có quyền truy cập tồn kho của nước mình mà còn có quyền truy cập vào hệ thống hàng tồn kho thuộc quyền kiểm soát của các công ty thang máy ThyssenKrupp trong khu vực.

Ngoài ra, các đội ngũ mua hàng trên toàn cầu của chúng tôi luôn tích cực phối hợp với những nhà cung cấp được ủy quyền và đủ điều kiện mà đội ngũ bảo trì tại bản địa có thể tin cậy.

Chia sẻ các nguồn lực trên là chỉ là một cách thức mà ThyssenKrupp Elevator giúp thiết bị của khách hàng  được vận hành một cách an toàn và tin cậy.